ORGANISATIE

Het gezondheidscentrum De Nije Veste wordt geëxploiteerd door de Stichting Gezondheidscentra Nijkerk. Voor de jaarverslagen, organisatie en beleidsplannen verwijzen wij u naar www.gc-nijkerk.nl.

RECEPTIE

De medewerk(st)ers van het receptieteam van De Nije Veste staan voor u klaar in het gezondheidscentrum.

Het is hun taak u wegwijs te maken en u welkom te voelen.

De receptie is per e-mail bereikbaar op het adres info@denijeveste.nl.

Het telefoonnummer van de receptie is (033) 7210500.

SAMENWERKENDE PARTIJEN

Door gezondheidscentrum De Nije Veste is actief de samenwerking gezocht met meerdere partijen binnen en buiten de gemeente Nijkerk. Alleen door samen te werken kunnen we de zorg in Nijkerk verbeteren en toegankelijk houden. Samenwerkingspartners zijn gezocht op alle terreinen van gezondheid en zorg waarmee we invulling konden geven aan onze doelen. We hebben samenwerkingspartners op kennisgebied, op zorginhoud en binnen het sociaal domein. Klik hier voor meer informatie.

BHV/AED

Ons centrum heeft een groep bedrijfshulpverleners. Deze bhv’ers zijn getraind om in noodsituaties te helpen het pand te ontruimen en de eerste hulpmaatregelen te kunnen nemen. Op volle sterkte gaat het om een groep van 10 personen, die allemaal met succes een opleiding daarvoor gevolgd en afgerond hebben. We proberen onder alle omstandigheden op elke verdieping iemand te hebben, die weet wat er gebeuren moet.

Jaarlijks worden herhalingstrainingen gevolgd en oefeningen in en rond het pand gehouden. We beschikken over een uitgebreide brandmeldinstallatie en op elke etage is een aed onder handbereik.

We hopen het nooit nodig te hebben, maar we zijn er klaar voor. U bevindt zich in een veilig gebouw.

KWALITEIT/ KLANTTEVREDENHEID

Er is door het samenwerkingsverband Stichting Gezondheidscentra Nijkerk een gezamenlijk Intern Kwaliteitsbeleid opgesteld.

Ons kwaliteitsbeleid is van toepassing op de geïntegreerde eerstelijns zorg die geleverd wordt binnen het samenwerkingsverband van Stichting Gezondheidscentra Nijkerk. Het is niet van toepassing op de monodisciplinaire praktijken. De monodisciplines pakken hun eigen kwaliteitsbeleid op, afhankelijk van de eisen die aan hen gesteld worden vanuit hun eigen contracten en zorgverzekeraars. Er is wel veel samenhang. Waar mogelijk pakken we gezamenlijk zaken op en zorgen we voor synergie.

Het kwaliteitsbeleid ligt onder de eerste verantwoordelijkheid van de directeur zorg, Willy Oldenburger, samen met de werkgroep kwaliteit. De leden van de werkgroep vertegenwoordigen de diverse praktijken.

We horen graag uw mening, suggesties, complimenten of klachten.

Hoe kunt u lezen in onze folder:

Uw mening telt!

uw-mening-telt

Alle zorgverleners werken volgens de professionele standaarden van hun beroepsgroep. Door samen te werken verbeteren we de samenhang in onze zorg. Zo kunt u rekenen op een team van zorgprofessionals die kwaliteit hoog in het vaandel hebben, die weten wat u nodig heeft en die van elkaar weten wat ze doen, om zo samen met u te komen tot de meest efficiënte behandeling.


Voor een goede behandeling kan het nodig zijn dat zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling onderling gegevens uitwisselen. Het gaat daarbij dan om gegevens die van belang zijn voor uw behandeling. Vanwege verantwoording en kwaliteitscontrole worden anoniem gegevens gedeeld met de zorgverzekeraar. Hierbij worden uiteraard de voorschriften uit de toepasselijke wet- en regelgeving (zoals bijvoorbeeld de Wet Bescherming Persoonsgegevens) nauwlettend gevolgd.


Mocht u hier uitdrukkelijk bezwaar tegen willen aantekenen, dan kunt u dit doen via uw zorgverlener/ uw huisarts of praktijkondersteuner.

Er worden door de Stichting Gezondheidscentra Nijkerk klanttevredenheidsonderzoeken gedaan.

Er worden door Stichting Gezondheidscentra Nijkerk panelgesprekken gehouden.

ONDERZOEK

De Nije Veste doet mee aan wetenschappelijk onderzoek.

De Nije Veste vindt het belangrijk dat we de zorg constant verbeteren. Daarvoor is aansluiting gezocht bij het JuliusNetwerk in Utrecht wat verbonden is met de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Het Julius Huisartsen Netwerk (JHN) is een epidemiologische data bron, waarin de gegevens van de aangesloten huisartspraktijken zijn verzameld; kort gezegd de database neemt alle belangrijke gegevens uit het HIS over. Het aantal aangesloten huisartsen is ca 140 die een gezamenlijk patiëntenbestand van ca. 240.000 personen hebben. De praktijken zijn verspreid over de provincie Utrecht met als Kerngebied de praktijken in de stad Utrecht. De populatie is daarmee representatief voor de huisartsenzorg in Midden Nederland. De registratie omvat de standaard gecodeerde diagnosen, voorschriften en verwijzingen. Daarnaast klinische gegevens van testen en behandeling en het medisch journaal van alle patiënten. De gegevens worden per kwartaal geautomatiseerd en geanonimiseerd aangeleverd. JHN voert een zorgvuldig privacy en veiligheidsbeleid uit bij het anoniem beschikbaar stellen van de data.

De gegevens van het Julius Huisartsen Netwerk (JHN) worden primair geregistreerd voor de patiëntenzorg van de huisartsen. Aan de kwaliteit van de registratie wordt met de participerende huisartsen veel aandacht geschonken. De huisartsen stellen voor de ontwikkeling van de kwaliteit van de huisartsen zorg de (anonieme) gegevens beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek met JHN gegevens dient bij voorkeur uit te monden in publicatie in erkende (internationale) wetenschappelijke tijdschriften. Een tweede doel is daarbij, dat met de resultaten van het onderzoek in de betrokken praktijken innovatie en doelmatigheid bevorderd wordt.

Uitvoerend: Marloes Vogt
Looptijd: oktober 2014 tot en met december 2014

Adviesrapport Wegwijzer Nijkerk

Tijdens mijn derde jaar van de opleiding Management in de Zorg heb ik stage mogen lopen bij de gezondheidscentra Nijkerk. Daaronder vallen Gezondheidscentrum De Nije Vest en Gezondheidscentrum Corlaer. Tijdens deze stage stond adviseren en implementeren centraal en moest de onderzoeksopdracht groot genoeg zijn voor de 20 weken stage. Ik heb hard mogen werken in de organisatie en ik heb onderzoek mogen doen naar de COPD zorg binnen Nederland, met als hoofdvraag:

Wat zijn de verschillen tussen de longzorg van de gezondheidscentra Nijkerk in vergelijking met de andere organisaties die longzorg bieden in Nederland?

Om de hoofdvraag te beantwoorden heb ik mij bezig gehouden met een getrianguleerd onderzoek waarin de volgende 3 delen naar voren kwamen: Literatuurstudie, Interviews met verschillende organisaties in Nederland die zich bezig houden met COPD en een risicoanalyse. Uit dit onderzoek is de volgende conclusie gekomen:

De Gezondheidscentra Nijkerk verschillen met andere organisaties in Nederland het meest op het gebied van:

  • Protocollen, Ze wijken in positieve zin af door een ander instrument te gebruiken om de longfunctie te meten.
  • Uitkomstindicatoren, Ze meten als uitkomst minder kosten en een betere ervaren gezondheid.
  • Financiering, Met een nieuw substitutie traject halen ze specialistische zorg naar de eerste lijn en laten duurdere zorg aan de kant staan.

Deze drie zijn dan ook terug te koppelen naar de Triple AIM waar de gezondheidscentra zich mee bezig houden. En waar ze een duidelijk doel voor ogen hebben:

  • Het verbeteren van de gezondheid van de bevolking.
  • Het verhogen van de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven.
  • Het verlagen van de kosten van de zorg.

Al met al een veelomvattend onderzoek dat met veel plezier is verricht voor deze gezondheidscentra in Nijkerk.

Marian Doppenberg

Eindversie longzorg op maat

Mijn naam is Evenna van Bolhuis, tweedejaars studente aan de opleiding Management in de Zorg aan

de Hogeschool Utrecht locatie Amersfoort. Dit De afgelopen tien weken heb ik stage gelopen bij het
gezondheidscentrum De Nije Veste in Nijkerk.
Voor u ligt het adviesrapport over het wandelfitprogramma van het gezondheidscentrum De Nije
Veste. Het evaluatie-adviesrapport is tot stand gekomen door kwalitatieve en kwantitatieve
onderzoeksmethodes. Evenals door subjectieve en objectieve gegevens. Er is gesproken met
zorgprofessionals, wandelaars en managers van het gezondheidscentrum. De vorm en inhoud van dit
rapport zijn informatief.
Dit adviesrapport is bestemd voor managers, directeuren en zorgprofessionals werkzaam bij De Nije
Veste. Ook voor geïnteresseerden wandelaars is er een mogelijkheid om over dit rapport te
beschikken. Ten slotte wil ik vermelden dat dit rapport mede tot stand is gekomen dankzij
medewerking van de betrokken zorgprofessionals en wandelaars van het wandelfitprogramma.
Evenals opbouwende feedback van mijn medestudenten en praktijkbegeleider Diek Scholten. Ik ben
ontzettend blij dat zij allen bereid zijn geweest om mij te helpen, te adviseren en te ondersteunen.

Nijkerk, januari 2015

Opgesteld door: Kristel Bos
School: Hogeschool Utrecht te Amersfoort
Stagebegeleider: Boudewijn Visscher
Stagebedrijf: Gezondheidscentrum De Nije Veste
Plaats: Nijkerk
Stageperiode: 10-11-2014 t/m 30-1-2015
Praktijkbegeleiders: Carl Verheijen en Diek Scholten

Evaluatierapport Nijkerk Diabetes Challenge 2014

Voor u ligt het adviesrapport ‘het beweegplein, De Nije Veste’. Een onderzoek gedaan naar het gebruik van het beweegplein. Dit rapport is geschreven in het kader van mijn stage met betrekking tot de opleiding management in de zorg. Van 10 november tot 30 januari ben ik bezig geweest met onderzoeken en schrijven van dit rapport.
De vorm en inhoud van dit rapport zijn informatief, dat wil zeggen dat ik graag een weergave heb willen geven van de ontwikkeling en verbeteren voor het beweegplein.
Het rapport is bestemd voor werknemers van De Nije Veste, docenten en studenten van de opleiding Management in de Zorg aan de Hogeschool van Utrecht. Daarnaast zal het een zeer geschikt rapport zijn voor andere geïnteresseerden betreffende de beweegpleinen. Daarbij denk ik voornamelijk aan Yalp en andere instellingen die een beweegplein hebben geplaats.
Tot slot wil ik graag vermelden dat dit rapport mede tot stand is gekomen door de prettige medewerking van alle geïnterviewde en De Nije Veste.

Adviesrapport Beweegplein

Nijkerk januari 2015

Daarnaast zijn er enkele aanbevelingen gedaan met betrekking tot de organisatie en de uitvoering van de Healthcheck.
Inleiding artikel Naar aanleiding van het onderzoek gericht op de Healthcheck is er door een vierde jaars student Management in de zorg aan de Hogeschool Utrecht (Amersfoort) een publiceerbaar afstudeerartikel geschreven.
Het artikel richt zich op de toekomst van preventie en in het bijzonder de toekomst van de Healthcheck binnen de zorg, bekeken vanuit verschillende perspectieven. Dit in acht nemend dat de focus van de zorg langzamerhand verschuift van Ziekte/Zorg naar Gezond/Gedrag.

Een APK voor het individu

Hoe gezond bent u?!

Adviesrapport preventieconsult door Maaike Kalkman en Ilona de Ridder 2013 – 2014

In december 2013 heeft er een onderzoek plaatsgevonden in de apotheek. Deze is uitgevoerd door een studente van de opleiding Management in de Zorg. Het onderzoek richt zich op knelpunten, die eerder in 2012 geconstateerd zijn en de verbetering daarvan. De apotheek heeft zich het afgelopen jaar ingezet ter verbetering van één van de knelpunten in de apotheek door een snelbalie te implementeren.

Naar aanleiding van de snelbalie, heeft er een wachttijdenonderzoek plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat de wachttijden, ten opzichte van 2012, hetzelfde zijn gebleven. Wel zijn dankzij de snelbalie, de wachtrijen korter. Het is een feit gebleken dat de snelbalie cliënten met herhaalrecepten en handverkoop er tussenuit filtert, waardoor de wachtrij minder lang is. Het wachttijdenonderzoek bewijst ook dat de snelbalie driekwart van de cliënten te woord kan staan en dat blijkens de enquête 95% van de respondenten positief reageert op de snelbalie.

Naast de verbetering, die de apotheek heeft gerealiseerd zijn er ook een aantal aandachtspunten geconstateerd. Op deze aandachtspunten zijn aanbevelingen gedaan. Deze zullen hopelijk in de loop van de tijd opgepakt kunnen worden. Laten we met elkaar vooral niet vergeten dat de apotheek het afgelopen jaar vooruitgang heeft geboekt. De apotheek bevindt zich in een stijgende lijn.

U kunt het onderzoek- en adviesrapport bekijken via de link:

Onderzoek- en adviesrapport Apotheek De Nije Veste 2013-2014

De digitale versie van het onderzoek is als pdf te lezen.

Onderzoeksverslag voor DNV

Tijdens mijn twintigweekse stage bij De Nije Veste heb ik onderzoek gedaan naar welke maatregelen, op het gebied van de huidige organisatiecultuur, het bestuur geadviseerd wordt om te nemen om de samenwerking tussen de zorgverleners te optimaliseren. Hieruit zijn een aantal zeer positieve aspecten en een aantal verbeterpunten naar voren gekomen. Er kan geconcludeerd worden dat De Nije Veste een gezondheidscentrum is die qua mate van samenwerking, tussen de zorgverleners, een voorloper is binnen Nederland. Hierop mogen jullie alle trots op zijn.

 

Daarnaast wil ik iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan dit onderzoek, door middel van het invullen van de vragenlijst en de zorgverleners waarbij ik een aantal interviews mocht afnemen.

 

Mochten er nog vragen zijn over mijn onderzoek kunt u altijd contact met mij opnemen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Kevin Snel